fbpx

9052*

ייעוץ ותמיכה טלפונית

ראשון עד חמישי

09:00 - 15:00

מאמרים

מה זה עלות מעביד?

עולם העובד – מעביד, הוא עולם מורכב, מסועף שלעתים לא קל להבינו, לא לעובד ולא למעביד, פה נכנסים הרבה פעמים לתמונה אנשי מקצוע, הלא הם

המשך קריאה »

יום בחירות

עובד אשר אינו עובד ביום הבחירות, זכאי לתשלום שכר עבודה עבור יום הבחירות, בהתאם לסעיף 97ב(ג) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) התשכ"ה-1965.(1) עובד אשר מועסק בפועל

המשך קריאה »

הודעה מוקדמת

לפי חוק קיימת חובה לתת הודעה מוקדמת (להודיע בכתב מראש) על פיטורי עובד או על התפטרותו. במידה ולא ניתנה הודעה מוקדמת, ישולם חלף הודעה מוקדמת

המשך קריאה »

שכר בסיסי

שכר, לו זכאי העובד בגין עבודתו הרגילה בפרק זמן מוגדר (שכר שעתי, יומי, חודשי) ללא תוספות כגון: שעות נוספות, מענקים, החזר הוצאות (נסיעות, החזקת רכב,

המשך קריאה »

דמי הבראה

ב״תלושדין" בודקים את זכאותו של עובד לדמי הבראה בהתאם לוותק ותנאי העסקתו בענף העבודה ו/או השתייכותו לדירוג מקצועי מסוים, בו נהוג לשלם דמי הבראה מוגדלים.

המשך קריאה »

תוספת ותק בענף האפייה

תנאי העסקתם של עובדי ענף האפייה בישראל מוגנים בהסכמי עבודה קיבוציים ו/או בצו ההרחבה בענף. ההסכמים מקנים לעובדי אפיה הטבות מיוחדות, בין היתר: תוספת ותק

המשך קריאה »

זכויות עובדים

זכויות עובדים – כולל תנאי שכר והטבות סוציאליות, מגיעים לעובדים מכח דיני עבודה בהדרגה מהבסיס, הנקבע בחוקת העבודה, המורחב בהסכמים עבודה קיבוציים ו/או בצוי הרחבה,

המשך קריאה »

עבודת לילה

עבודת לילה – עבודה, ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22.00 עד 6.00. בתלושדין ניתן לבדוק באם שולמו שעות נוספות בגין משמרות לילה.

המשך קריאה »

דמי מחלה

עובד, שנעדר מעבודתו עקב מחלה ע"ס אישורים רפואיים זכאי לקבל מהמעסיק דמי מחלה בשיעור הנקבע עפ"י חוק או עפ"י תנאים המיטיבים יותר, אשר מגיעים לו

המשך קריאה »

צו הרחבה

צו, המוצא ע"י שר הכלכלה והתעשייה, המרחיב את תחולתו של הסכם קיבוצי, או חלק ממנו, על קבוצות עובדים, שההסכם הקיבוצי לא חל עליהם. בתלושדין מבצעים

המשך קריאה »

פדיון חופשה

עובד, שסיים לעבוד אצל אותו מעסיק ולא ניצל את ימי החופשה המגיעים לו, זכאי לפדיון ימי חופשה, בסכום, השווה לדמי החופשה, שהיה זכאי להם, אילו

המשך קריאה »

תאום מס ביטוח לאומי

לא כל עובד שכיר, שמועסק ביותר ממקום עבודה אחד ו/או מקבל פנסיה מוקדמת בנוסף להכנסתו מעבודה מודע לצורך בהגשת תאום מס של ביטוח לאומי למעסיקו

המשך קריאה »

תשלום שי לחג

הזכאות לתשלום שי לחג לעובד נקבעת בהתאם להסכם עבודה קיבוצי ו/או אישי, החל על העובד. ב"תלושדין" בודקים עצם זכאותו של העובד לשי לחג, גובה התשלום

המשך קריאה »

שכר עבודה של פרילנסר

אולי נשמע יפה לאוזן להיות “פרילנסר”, דהיינו להיות עובד, הנבחר להיות מועסק אצל מעסיקיו באופן חופשי בשל שעות העבודה הבלתי שגרתיות ובשל אופן התנהלות היחסים

המשך קריאה »

דמי אבטלה

כמה מהמובטלים בודקים את נכונות החישוב של דמי אבטלה, המתבצע ע"י המוסד לביטוח לאומי? ואם כבר, אז נבדקת כמות ימי אבטלה, העומדים לזכות המובטל. במקרים

המשך קריאה »

טופס 106

טופס שנתי, שחייב לתת מעסיק לעובד בתחילת שנה קלנדרית חדשה. בטופס 106 רשומים כל  הפרטים העיקרים לגבי העסקת העובד בשנה הקודמת, אשר שולמו לעובד או

המשך קריאה »

תוספת ותק

עובד, שבמקום עבודתו נחתם הסכם עבודה קיבוצי ו/או צו הרחבה, המאשר תשלום תוספת ותק, זכאי לתוספת שכר בהתאם לשנות הוותק שלו בעבודה. ב"תלושדין" בודקים את

המשך קריאה »

החזר נסיעות

עובד הזקוק לתחבורה, כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי להחזר הוצאות נסיעה בעד כל יום עבודה בפועל עד הסכום של עלות כרטיס חודשי- חופשי, במידה וקיימת

המשך קריאה »

גמול שעות נוספות

שעות נוספות – הן שעות, אשר בוצעו ע"י עובד מעבר למסגרת יום עבודה רגיל. לעובדים, המועסקים 5 פעמים בשבוע, תקן שעות העבודה ביום גדול יותר,

המשך קריאה »

טופס 161

טופס 161 מהווה הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד. בעת סיום יחסי עובד-מעביד חובה על המעסיק למסור לעובד העתק מלא של טופס 161, על

המשך קריאה »

משכורת 13

במקרים מיוחדים משולם לעובדים מענק כספי חד שנתי בגובה משכורת חודש או בסכום אחר. המענק משולם מכוח הסכמי עבודה קיבוציים וצווי הרחבה או מכח הסכמי

המשך קריאה »

פיצוי פיטורים

כספי המעסיק, שהוא חייב לשלם לעובד בסיום העבודה בנסיבות המצדיקות קבלת פיצויי פיטורים. פיצויי פיטורים בחלקם ו/או בשלמותם נמצאים בקופת גמל ע"ש העובד. לכן בעת

המשך קריאה »