קטגוריות
מאמרים

טופס 106

טופס שנתי, שחייב לתת מעסיק לעובד בתחילת שנה קלנדרית חדשה. בטופס 106 רשומים כל  הפרטים העיקרים לגבי העסקת העובד בשנה הקודמת, אשר שולמו לעובד או הופרשו עבורו למוסדות שונים כדלקמן: שכר, מיסים, ההפקדות לפנסיה וכו'.

קטגוריות
מאמרים

משכורת 13

במקרים מיוחדים משולם לעובדים מענק כספי חד שנתי בגובה משכורת חודש או בסכום אחר. המענק משולם מכוח הסכמי עבודה קיבוציים וצווי הרחבה או מכח הסכמי עבודה אישים.

ב"תלושדין" בודקים האם העובד זכאי למשכורת 13 לפי הסכם עבודה אישי או קיבוצי, מה גובה התשלום והאם קיים הפרשי התשלום, במידה ושולמו בתלושי משכורת בחסר.

קטגוריות
מאמרים

תוספת ותק

עובד, שבמקום עבודתו נחתם הסכם עבודה קיבוצי ו/או צו הרחבה, המאשר תשלום תוספת ותק, זכאי לתוספת שכר בהתאם לשנות הוותק שלו בעבודה.

ב"תלושדין" בודקים את זכאותו של העובד לתוספת ותק בשכר, את שיעור התוספת ומחשבים את ההפרש, אם קיים, בין זכאותו של העובד לפי דין לבין הסכומים, אשר שולמו לו ע"י מעסיקו בתלושי שכר.

קטגוריות
מאמרים

תשלום שי לחג

הזכאות לתשלום שי לחג לעובד נקבעת בהתאם להסכם עבודה קיבוצי ו/או אישי, החל על העובד.

ב"תלושדין" בודקים עצם זכאותו של העובד לשי לחג, גובה התשלום והפרשי התשלום, באם שולמו בתלושי משכורת בחסר.

קטגוריות
מאמרים

תקדים משפטי חדש: שינוי בתוספת הפנסיונית בשכר לא יחשב כהרעה מוחשית בתנאי העסקה ולא תהווה סיבה להתפטרות.

עובד, אשר הועסק כסוכן מכירות בחברה ושכרו הורכב משכר מינימום פלוס תוספת עמלת מכירות, כאשר רכיב התוספת היווה חלק נכבד משכרו, הגיש את התפטרותו בטענה כי מעסיקתו שינתה באופן חד צדדי את היעדים לקבלת תוספת עמלות.  כתוצאה מהשינוי שכרו נפגע באופן משמעותי והוא נאלץ לעזוב עקב הרעה מוחשית בתנאי העסקתו. בין יתר טענותיו, בתביעה הועלתה הדרישה להשלמת הפרשות המעסיקה לקופה הפנסיוניות של העובד.

בית דין אזורי לעבודה * קיבל את התביעה בחלקה הקטן בלבד, המתייחס לחובת הנתבעת להשלים את ההפרשות לקופת הפנסיה של התובע עבור עמלת מכירות – רכיב השכר לכל דבר ועניין, הקובע את גודל ההפרשות לפנסיה ולפיצויים.

באשר לסיבת ההתפטרות בית הדין החליט כי, במקרה הנדון לא הייתה הרעה מוחשית בתנאי העבודה, המצדיקה את ההתפטרות. ודחה את הבקשה לקבלת פיצוי פיטורים.

מדוע בית הדין מצד אחד הסכים כי רכיב העמלות מהווה שכר עבודה רגיל, החייב בהפרשות לפנסיה ולפיצויים, ומצד שני קיבל את טענת המעסיקה, לפיה השינויים בתנאי השתכרותו של העובד גרמו להרעה. עיקר טענותיה של המעסיקה היו כדלקמן: בגלל שהשינוי ביעד המכירות התרחש בהדרגה במהלך תקופת העבודה, והעובד הסכים לכך, ובגלל ששיעור יעד העמלות נתון לשינוי ע"י המעסיק, אחרת הרכיב היה הופך אוטומטית לשכר בסיס, בלי שהעובד היה נדרש להתאמץ. ומשכך, בית הדין קבע כי שינוי היעדים – זו היא פררוגטיבה ניהולית של המעסיקה, לכן הקטנת שיעור עמלת מכירות אינה מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה, המצדיקה התפטרות העובד.

לא ברורה עמדת בית המשפט בקביעתו לא להסכים לטענתו של העובד, כי התרחשה הרעה מוחשית בתנאי ההשתכרות של התובע, וזאת משום שבהתאם לסעיף 9 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964, התובע קיבל חלק משמעותי של שכרו בגין עמלות מכירות, בהתאם למוגדר בתקנות – בתור "שכר קבלני", המהווה שכר עבודה לכל דבר ועניין. ברגע שהנתבעת החליטה להקטין את שיעור התגמול (קרא את השכר הקובע לפנסיה ולפיצויים), התובע אכן ספג פגיעה מוחשית בתנאי השתכרותו, גם אם התהליך התרחש בהדרגה, וגם אם החלטתו להתפטר עקב כך לא הייתה מיידית.

ניתן לחשב את סכום הפגיעה בשכר על בסיס ההפרש בשיעור יעדי המכירות לפני ואחרי ביצוע השינויים ובתוספת הפרש כספי הטבות סוציאליות כגון: הפרשות לפנסיה ולפיצויים, דמי חופשה/מחלה/חגים/מילואים וכו'. הרי ערך שעת עבודתו של התובע, הקובע לצורך פנסיה ופיצויים, זהו ערך שעה, שחלקו הגדול הוקטן ע"י הנתבעת באופן שרירותי, ללא סיבה מוצדקת לכך.

בדרך כלל סיבה מוצדקת להגדלת כמות התוצרת לשעת העבודה (הגדלת נורמות היצור), יכולה להתרחש עקב אוטומטיזציה ביצור ו/או כאשר מעסיק מחדיר הליכי יצור ממוחשבים, המאפשרים לעובד השגת תפוקות גדולות יותר בעבודתו. ואילו בתיק זה הנתבעת השתמשה במושג "אוטומטיזציה" במשמעות אחרת – כדי לתאר את ההישגים של העובד, אשר גדלו עקב ניסיונו בתפקיד ועקב העלייה ברמת מיומנותו בעבודתו – פרמטרים, המהווים משאב אישי של העובד, ממנו, כמסתבר, המעסיקה הצליחה לגזול את חלקה ברווח.

* בית דין אזורי לעבודה בתל-אביב – יפו אילן מדינה נ' קל אוטו בע"מ בפני כב' השופטת עידית איצקוביץ

קטגוריות
מאמרים

הפרשי ניכוים חלק עובד (עפ״י דו״חות קופ״ג)

מעסיק מחויב לנכות משכרו של עובד תגמולים פנסיונים ולהעבירם לקופ"ג. כספי התגמולים חייבים להיות מפורטים בתלושי משכורת כדין.

ב"תלושדין" בודקים את הפרשי הסכומים, הרשומים בתלושי המשכורת של עובד, לבין אלו, אשר בפועל הופקדו לקופת הגמל.

קטגוריות
מאמרים

הפרש לפיצויים (עפ״י דו״חות קופ״ג)

המעסיק מחויב להפריש סכומים מסוימים לקרן פיצויי פיטורים של העובד.
ב"תלושדין" בודקים את הפרשי הסכומים, הרשומים בתלושי המשכורת לבין אלו, אשר בפועל הופקדו לקופת גמל ע"ח הפיצויים.

קטגוריות
מאמרים

החזר נסיעות

עובד הזקוק לתחבורה, כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי להחזר הוצאות נסיעה בעד כל יום עבודה בפועל עד הסכום של עלות כרטיס חודשי- חופשי, במידה וקיימת תחבורה ציבורית בין מקום מגוריו לבין מקום העסקתו.

ב"תלושדין" בודקים את זכאותו של העובד להחזר הנסיעות לעבודה, גובה ההחזר וגובה ההפרש, בין מה שמגיע לפי דין לבין מה ששולם לעובד ע"י מעסיקו בפועל.

קטגוריות
מאמרים

מעסיק לקרן השתלמות (עפ״י תלושי שכר)

קרן השתלמות היא ערוץ חיסכון לטווח בינוני (6 שנים), המקנה הקלות מס למפקיד.
ב"תלושדין" בודקים את חובת המעסיק להפריש כספים לקרן השתלמות עבור העובד עפ"י הסכם עבודה קיבוצי ו/או אישי, החל על העובד.

בנוסף ב"תלושדין" בודקים את גובה ההפרש, בין הסכומים, הרשומים בתלושי משכורת לבין הסכומים, להם זכאי העובד לפי דין.

קטגוריות
מאמרים

מעסיק לקרן השתלמות (עפ״י נתונים מהקרן)

במידה והמעסיק היה חייב ולא הפריש או הפריש בחסר את כספי קרן השתלמות משכרו של העובד, ב"תלושדין" בודקים, את ההפרשים בין הסכומים, אשר נרשמו בתלושי המשכורת לבין אלה, אשר בפועל הופקדו לקרן.