fbpx

9052*

ייעוץ ותמיכה טלפונית

ראשון עד חמישי

09:00 - 15:00

שלילת זכות לדמי חגים

עובד, שהועסק בשכר שעתי, תבע את מעסיקו, בין יתר זכויותיו, שלא קיבל כדין, לתשלום דמי חגים: הן עבור ימי חג, שלא העוסק בהם, למרות שעבד בסמוך לימי החגים, והן בימי חג, בהם כן הועסק במשמרות, שנקבעו לו לפי רצונו.
יצויין כי בימי חג, בהם הועסק העובד, שולם לו תגמול בשיעור 150% משכרו הרגיל.

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה * התייחס להיקף העסקתו החלקי של העובד והחליט לגבי ימי חג, בהם לא עבד העובד, למעט חודש אחד, בו היקף משרתו יצא נמוך יותר מאשר בחודשים הרגילים (שאין בהם חגים), כי אין לשלם לו דמי חג, מאחר והיקף משרתו לא נפגע באותם החודשים.

לגבי ימי חג, בהם עבד העובד, קבעה כב' השופטת יפית מזרחי-לוי כי, בגלל שלעובד ניתנה האפשרות לבחור, האם לעבוד בימי החג או לא,  והוא העדיף לעבוד בימים אלו, לכן לדעתה לא מדובר כאן בעבודה מתוך כורח, ולכן העובד אינו זכאי לתשלום דמי חג לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951.

למיטב הבנתנו, ההחלטה, שהתקבלה מהווה תקדים מצער לפריצת החוק, בו אין שום רמז המתנה את זכאותם של עובדים לתשלום דמי חג, בהיקף העסקתם אצל מעסיקיהם.

כמו כן,  השופטת הסבירה את מסקנתה לא לאשר תשלום דמי חגים לעובד, בכך  שהעסקתו "לא הייתה מתוך כורח". נראה כי ההחלטה עומדת בסתירה מהותית ממטרת החוק, המקנה לעובדים זכות לשהות בימי חג ולקבל בתמורה את שכר עבודתם הרגיל. החוק אינו מבחין בין נסיבות שונות המשפיעות על בחירתו של עובד להסכים לעבוד ביום חג או לא. הרי העובד לא היה בוחר לעבוד במשמרת חג, אילו לא היה קיים צורך בכך אצל המעסיק.

במקרה הנדון, כאשר מדובר בעובד שעתי, אשר הועסק במשרה חלקית ולא בימי עבודה קבועים, השופטת קיבלה את עמדתו של הנתבע, לפיה העובד אינו זכאי לדמי חג, מאחר והיקף משרתו לא נפגע. כל האבסורד של ההחלטה הזאת בכך, שאם הוא היה מועסק במשרה מלאה, אז בוודאי היה מקבל דמי חג, מאחר וימי חג משלימים את ימי/שעות העסקתו בחודש עד לתקן. זהו נהל הכנת השכר לעובדים שעתיים/יומיים. ואבחון של היקף המשרה לעובד שעתי יש לבדוק לא רק בחישוב ממוצע החודשי של שעות עבודתו, אלא גם בממוצע השבועי שלו, אחרי שמנטרלים את ימי המנוחה השבועית ואת ימי חג, הנופלים באותו שבוע.

יתרה מכך, בשבוע, בו ימי חג נופלים שלא בימי מנוחה, אם הועסק עובד שעתי בימי החג, הוא היה זכאי גם לתגמול בגין שעות  עבודה נוספות על-פי ערך שעה של יום מנוחה/חג.

בגלל שבתיק הנדון מדובר בעובד שעתי, המועסק במשרה חלקית, החליטה השופטת כי מספיק שקיבל את התגמול בשיעור 150% בגין עבודתו בחגים וכאמור שללה ממנו את זכאותו לדמי חג, לו זכאי כל עובד בשכר, אשר יום החג נופל במשמרתו הרגילה.

* סע"ש 48557-01-16, אלכסנדר מוסקלנקו נ' איל"ן – איגוד ישראלי לילדים נפגעים, פסק דין מיום 15.2.18

רוצה שנסייע לך בבדיקת וקבלת זכויותך מהמעסיק? מלא את הפרטים שלך:

מאמרים אחרונים:

מה צריך לראות בתלוש המשכורת

להלן פירוט הנתונים שעל המעביד לפרט בתלוש שכר לפי (סעיף 24(ב)) לחוק הגנת השכר1. פרטים לגבי העובד והמעבידא. שם פרטי ומשפחה של

דיני עבודה בצל משבר הקורונה

המעסיקים עדיין "מלקקים את פצעים" ולא יודעים איך ואם בכלל להחזיר עובדים לעבודה. גם השכירים אינם מודעים לזכויותיהם במקום העבודה.