fbpx

9052*

ייעוץ ותמיכה טלפונית

ראשון עד חמישי

09:00 - 15:00

תוספת ותק בענף האפייה

תנאי העסקתם של עובדי ענף האפייה בישראל מוגנים בהסכמי עבודה קיבוציים ו/או בצו ההרחבה בענף. ההסכמים מקנים לעובדי אפיה הטבות מיוחדות, בין היתר: תוספת ותק לעובדים עם ניסיון בהתאם לשנות עבודתם אצל המעסיק.

ההטבה רשומה כדין הן בהסכמי העבודה הקיבוציים והן בצו ההרחבה בענף האפיה, אבל בפועל ההטבה אינה מיושמת בתלושי השכר של רוב העובדים בענף. וזאת משום שצו ההרחבה (על-פיו מוגדרים תנאי העסקתם של מרבית העובדים בענף), לא חודש מעל 35 שנים מאז פרסומו האחרון !?

בעקבות האי חידוש של צו ההרחבה, המעסיקים בענף בכלל הפסיקו לשלם את תוספת הוותק לעובדיהם וזאת משום, שתעריפי התוספת פורסמו בצו ההרחבה האחרון עוד בשקלים הישנים ולא עודכנו מאז.

מעיון בפסיקה המשפטית בעניין עולה כי, עובדים בודדים ניסו לתבוע את מעסיקיהם לתשלום תוספת הוותק, אך הפרשנות המטעה, שהתקבלה בבתי המשפט הובילה לכך, שתעריפי התוספת תורגמו לשקלים החדשים לפי סכומים זוטרים בלבד, לכן במקרים רבים הדרישות לתשלום תוספת הוותק נדחו בהעדר מהות כספית לטענה.

בהסכמי עבודה קיבוציים ו/או צוי הרחבה של ענפי עבודה רבים אחרים, תוספת וותק מוגדרת במונחים יחסים, כאחוז מסוים מהשכר הקובע ולא במונחים כספיים, אשר מקבעים את התעריף הכספי למועד מסוים בלבד בעת חתימת ההסכם. הגדרת תוספת ותק במונחים כספיים דורשת עדכון מתמיד וחידוש ההסכמים ו/או לפחות הגדרת מנגנון החידוש לתקופות העתידיות.

כאמור, בענף האפיה צו ההרחבה לא עודכן ו/או לא חודש מאז שנת 1983 וזה גרם לעיוותים בתשלום תוספת הוותק, תוספת השכר, אשר מוכרת לפי חוק לצורך חישוב ערך שעה ולכל יתר תשלומי השכר, הנובעים מכך.

מכאן השאלות:

1. מדוע ההסתדרות הסכימה להגדיר את תוספת הוותק במונחים כספיים ולא באחוזים מהשכר, כפי שזה נקבע בהסכמי עבודה קיבוציים ו/או צווי הרחבה בענפי עבודה אחרים?
2. מדוע אחרי מעל 35 שנים ההסתדרות לא דאגה לפרסם צו הרחבה מעודכן בענף האפיה, וזאת לאור העובדה כי מאז פרסום הצו האחרון חלו שינויים רבים במשק הישראלי ותעריפים, אשר הוגדרו בצו במונחים כספיים, שינו לחלוטין את ערכם הנומינאלי?
3. מדוע הפרשנות של בתי הדין כמעט ביטלה את התוספת, אשר בזמנו נקבעה כחוק וכדין?
4. כיצד ערך התוספת, אשר לפיה (בהתאם לצו ההרחבה הקיים) השכר של העובד עם נסיון עלה כל שנה כמעט באחוז אחד יחסית מהשכר שלו בשנה הקודמת, פתאום חושב בערכו הנוכחי בסכום מזערי, המאבד את משמעותו ביחס לשכר הקובע הנוכחי?
כל השאלות האלה בינתיים לא קיבלו מענה. לכן מעסיקים רבים בענף האפיה בכלל לא מודעים לקיום תוספת הוותק ואינם מיישמים את כללי צו ההרחבה בענף האפייה בניגוד לחוק.

רוצה שנסייע לך בבדיקת וקבלת זכויותך מהמעסיק? מלא את הפרטים שלך:

מאמרים אחרונים:

מה צריך לראות בתלוש המשכורת

להלן פירוט הנתונים שעל המעביד לפרט בתלוש שכר לפי (סעיף 24(ב)) לחוק הגנת השכר1. פרטים לגבי העובד והמעבידא. שם פרטי ומשפחה של

דיני עבודה בצל משבר הקורונה

המעסיקים עדיין "מלקקים את פצעים" ולא יודעים איך ואם בכלל להחזיר עובדים לעבודה. גם השכירים אינם מודעים לזכויותיהם במקום העבודה.