fbpx

9052*

ייעוץ ותמיכה טלפונית

ראשון עד חמישי

09:00 - 15:00

פגיעה בזכויות עובדים שעתיים בעת המעבר לבסיס משרה 182 שעות.

ב- 1 לאפריל 2018 נכנס לתוקף צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, הקובע כי שבוע העבודה במשק יקוצר בשעה אחת ועמוד על 42 ש"ע במקום 43 ש"ע ותקן שעות העבודה בחודש יעמוד על 182 שעות במקום 186 שעות.

כוונת המחוקק כביכול הייתה להטיב עם העובדים במשק, בכך שתמורת פחות שעות עבודתם יזכו לקבל את אותו השכר, שקיבלו לפני חקיקת הצו. לכן במקביל עלה גם תעריף שעתי של שכר מינימום, כדי ששכרם של עובדים שעתיים, המשתכרים משכר מינימום, לא יפגע. ומה קרה ליתר העובדים השעתיים, אשר תנאי השתכרותם (השכר הקובע לפנסיה) מיטביים על פני שכר מינימום? כאשר תעריף לשעת עבודתם לא עלה בעקבות צו ההרחבה? התשובה אינה אופטימית: שכרם נשחק באופן יחסי להקטנת מכסת שעות התקן מ- 186 ש' ל- 182 ש' בחודש.

כך עובד שעתי, אשר התפרנס לפי תעריף שעתי של 30 ₪ ושכרו הפנסיוני לפני הצו היווה סך של 5580 ₪ בחודש (186 ש'* 30 ₪), לאחר חקיקת הצו שכרו הפנסיוני ירד ל- 5460 ₪ בלבד (182 ש' *30 ₪), דהיינו הוקטן ב- 120 ₪ בחודש. לכן גם ההטבות הסוציאליות שלו כגון: הפרשות לפנסיה ולפיצויים, דמי חופשה, דמי חגים וכו' הוקטנו בהתאם.

יתרה מכך, נפגעו זכיותיו של העובד לקבלת השלמת פיצויי פיטורים רטרואקטיבית לאורך כל תקופת עבודתו אצל המעסיק! וזאת משום, שבעת הפסקת עבודתו, אשר התרחשה לאחר חקיקת הצו, שכרו הקובע לפיצויים הוקטן כאמור באופן מלאכותי. חישוב פיצויי פיטורים מתבצע באמצעות הכפלת השכר הקובע האחרון למספר שנות עבודתו ולהיקף משרתו הממוצע של העסקתו אצל המעסיק. במקרה זה, אם העובד פוטר אחרי 1/4/18 לאחר 20 שנות עבודתו אצל המעסיק, יהיה זכאי לפיצוי פיטורים קטנים יותר, אף על פי, שהוא עבד בפועל במשך כל שנות עבודתו לפי תקן השעות גדול יותר. במקרה זה יתקבל חישוב זכאותו לפיצוי פיטורים פחות בכ- 2400 ₪ (תלוי בתאריך עזיבתו המדויק).

אי לכך, בעת חקיקת הצו נוצר פלונטר, אשר מחד גיסא אמור להטיב עם תנאי השתכרותם של העובדים במשק, מאידך גיסא פוגע בזכויותיהם של העובדים, הן בתקופה השוטפת של העסקתם והן רטרואקטיבית בכל התקופה מתחילת עבודתם אצל מעסיקם הנוכחיים.

למיטב הבנתנו נדרשת מעורבותו הדחופה של משרד העבודה והכלכלה לבדיקת העניין ולחקיקת תקנות הפעלת הצו, כדי לתקן את כל העיוותים, אשר נוצרו עם כניסתו לתוקף של צו הרחבה בדבר קיצור שעות העבודה במשק 2018.

רוצה שנסייע לך בבדיקת וקבלת זכויותך מהמעסיק? מלא את הפרטים שלך:

מאמרים אחרונים:

מה צריך לראות בתלוש המשכורת

להלן פירוט הנתונים שעל המעביד לפרט בתלוש שכר לפי (סעיף 24(ב)) לחוק הגנת השכר1. פרטים לגבי העובד והמעבידא. שם פרטי ומשפחה של

דיני עבודה בצל משבר הקורונה

המעסיקים עדיין "מלקקים את פצעים" ולא יודעים איך ואם בכלל להחזיר עובדים לעבודה. גם השכירים אינם מודעים לזכויותיהם במקום העבודה.