fbpx

9052*

ייעוץ ותמיכה טלפונית

ראשון עד חמישי

09:00 - 15:00

מה צריך לראות בתלוש המשכורת

להלן פירוט הנתונים שעל המעביד לפרט בתלוש שכר לפי (סעיף 24(ב)) לחוק הגנת השכר
1. פרטים לגבי העובד והמעביד
א. שם פרטי ומשפחה של העובד ומספר הזיהוי שלו,
ב. שם המעביד, מספר הזיהוי שלו ומספר התאגיד, ומען מקום העבודה ועסקו של המעביד,
ג. תאריך תחילת העסקה,
ד. ותק מצטבר אצל המעביד או במקום העבודה, הגבוה מביניהם,
ה. לגבי עובד במשכרות – היקף המשרה,
ו. לגבי עובד בשכר – הבסיס שלפיו משולם השכר,
ז. לגבי עובד ששכר עבודתו נקבע לפי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו – גם דירוג העובד ודרגתו.

2. תקופת התשלום –
א. התקופה הקלנדארית שבעדה שולם השכר,
ב. מספר ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה בתקופה שבעדה שולם השכר,
ג. מספר ימי העבודה שבהם עבד העובד בפועל בתקופה שבעדה שולם השכר,
ד. לעובדים שעתיים חובה להציג מספר שעות העבודה בפועל של העובד בתקופה שבעדה שולם השכר,
ה. מספר ימי חופשה שניתנו בתקופת התשלום ויתרת ימי החופשה,
ו. אם העובד אינו מבוטח על ידי מעבידו בביטוח דמי מחלה לפי סעיף 8 לחוק דמי מחלה, אז חובה להציג מספר ימי המחלה שנוצלו בתקופת התשלום ויתרת תקופת המחלה הצבורה.
3. השכר ששולם לעובד –
א. ערך השכר המשולם לעובד בעד שעת עבודה רגילה,
ב. השכר הרגיל,
ג. תשלומים אחרים, נוסף על השכר הרגיל, כגון גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית, פריון עבודה, דמי הבראה, חופשה ומחלה, וכד',
ד. סה"כ השכר והתשלומים האחרים החייבים במס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות, וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס,
ה. סה"כ השכר והתשלומים האחרים המובאים בחשבון לעניין זכויות פנסיוניות או זכויות סוציאליות אחרות תוך פירוט לפי סוג הזכויות שלגביהן הוא מובא בחשבון.
4. הניכויים –
א. ניכוי מס הכנסה,
ב. ניכוי דמי ביטוח לאומי,
ג. ניכוי דמי ביטוח בריאות,
ד. ניכוי לקופ"ג תוך פירוט הקופה שאליה מיועד הניכוי וסכומו,
ה. כל ניכוי אחר תוך פירוט סוג הניכוי וסכומו,
ו. סה"כ הניכויים.
5. תשלומי המעביד עבור תנאים סוציאליים, אשר אינם משולמים ישירות לעובד ואינם מנוכים משכר העובד, כגון הפרשות המעביד לקופ"ג וקרן השתלמות.

רוצה שנסייע לך בבדיקת וקבלת זכויותך מהמעסיק? מלא את הפרטים שלך:

מאמרים אחרונים:

דיני עבודה בצל משבר הקורונה

המעסיקים עדיין "מלקקים את פצעים" ולא יודעים איך ואם בכלל להחזיר עובדים לעבודה. גם השכירים אינם מודעים לזכויותיהם במקום העבודה.