fbpx

9052*

ייעוץ ותמיכה טלפונית

ראשון עד חמישי

09:00 - 15:00

מחשבון חישוב פיצויי פיטורים

חישוב פיצויי פיטורים מתבצע על פי העיקרון: השכר הקובע לפיצויים מוכפל במספר שנות העבודה אצל המעסיק.

במקרה, כאשר עובד חתם על סעיף 14 לחוק הפיצויים והמעסיק לאורך כל תקופת העבודה הפריש את מלוא אחוזי הפיצויים (8.33% בחודש) ומכל השכר המבוטח לפי דין, המעסיק פטור מהשלמת פיצויי הפיטורים לעובד.

איך לבדוק את גובה פיצויי הפיטורים לפי דין? קודם כל יש לחשב את השכר הקובע לפיצויי פיטורים. לעובד חודשי, זהו שכר אחרון (אם לא חלה הפחתה בשכר האחרון) בתוספת החלק היחסי של מענקים פנסיוניים חד שנתיים, המוכפל בשיעור משרה הממוצע של היקף משרה, במשך כל שנות העבודה.

לעובד בשכר (עובד שעתי או יומי) על פי אותו העיקרון, רק החישוב מתבצע על סמך התעריף לשעה/ליום העבודה האחרון (אם לא חלה הפחתה בתעריף האחרון).

כמות שנות העבודה אצל המעסיק מחושבת לפי מספר החודשים, בהם התקיימו יחסי עובד-מעסיק, המחולקים ב- 12. לא נלקחת בחשבון תקופת חופשה ללא תשלום ותקופה, בה לא התקיימו יחסי עובד-מעביד. כן נלקחת בחשבון תקופות היעדרות מסיבות מוכרות כגון: מחלה, חופשה, מילואים, חופשה לידה.

בתלושדין בודקים חישובים פיצויי פיטורים כנדרש עפ"י הדין.

רוצה שנסייע לך בבדיקת וקבלת זכויותך מהמעסיק? מלא את הפרטים שלך:

מאמרים אחרונים:

מה צריך לראות בתלוש המשכורת

להלן פירוט הנתונים שעל המעביד לפרט בתלוש שכר לפי (סעיף 24(ב)) לחוק הגנת השכר1. פרטים לגבי העובד והמעבידא. שם פרטי ומשפחה של

דיני עבודה בצל משבר הקורונה

המעסיקים עדיין "מלקקים את פצעים" ולא יודעים איך ואם בכלל להחזיר עובדים לעבודה. גם השכירים אינם מודעים לזכויותיהם במקום העבודה.